1. Phó trưởng khoa- Phụ trách khoa  

Họ và tên: PGS. TS. Lê Thị Thu Hằng

Điện thoại: 0916.616.427

Email: hang.thithule@gmail.com

2. Phó trưởng khoa

 

Họ và tên: ThS. Nguyễn Văn Ninh

Điện thoại: 0912.551.768

Email: ninhnkph@gmail.com