1. Trưởng khoa  

Họ và tên: PGS. TS. Lê Thị Thu Hằng

Điện thoại: 0916.616.427

Email: lethithuhang@tump.edu.vn

          hang.thithule@gmail.com

2. Phó trưởng khoa

 

Họ và tên: ThS. Nguyễn Văn Ninh

Điện thoại: 0912.551.768

Email: nguyenvanninh@tump.edu.vn

          ninhnkph@gmail.com

3. Phó trưởng khoa

Họ và tên: ThS. Nguyễn Nam Hà

Điện thoại: 0989.767.612

Email: nguyennamha@tump.edu.vn