Chức năng nhiệm vụ: Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực răng trẻ em, chỉnh hình răng mặt, nha chu, nha khoa công cộng, nha cộng đồng.

Danh sách cán bộ giảng viên:

PGS. TS. GVCC. Lê Thị Thu Hằng

Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn

Email: lethithuhang@tump.edu.vn

ThS. Mai Thu Quỳnh

Phó trưởng Bộ môn, Giáo vụ Bộ môn

Email: maithuquynh@tump.edu.vn

TS. Võ Thị Thúy Hồng

Giảng viên thỉnh giảng

Email: vothuyhong71@gmail.com

ThS. Đỗ Minh Hương

Giảng viên

Email: dominhhuong@tump.edu.vn

ThS. Vũ Thị Hà

Giảng viên

Email: vuthiha@tump.edu.vn

ThS. Ngô Việt Thành

Giảng viên

Email: ngovietthanh@tump.edu.vn

ThS. Hà Hương Quỳnh

Giảng viên

Email: hahuongquynh@tump.edu.vn

KTV. Hoàng Thị Ân

Kỹ thuật viên

Email: hoangthian@tump.edu.vn