Chức năng nhiệm vụ:  Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chữa răng, nội nha và phục hình.                   

Danh sách cán bộ giảng viên

1. ThS. Nguyễn Văn Ninh - Trưởng Bộ môn

2. ThS. Đàm Thu Trang

3. ThS. Lê Thị Hòa

4. ThS. Hoàng Văn Kang

5. ThS. Nguyễn Thanh Bình