Chức năng nhiệm vụ:  Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chữa răng, nội nha và phục hình.                   

Danh sách cán bộ giảng viên

TS. Nguyễn Thế Hạnh

Phó trưởng bộ môn

Email: thehanh1972@gmail.com

ThS. Lê Thị Hòa

Giáo vụ bộ môn

Email: lethihoa@tnmc.edu.vn

ThS. Đàm Thu Trang

Giảng viên

Email: damthutrang@tnmc.edu.vn

 

 

ThS. Hoàng Văn Kang

Giảng viên

Email:hoangvankang@tnmc.edu.vn

ThS. Nguyễn Thanh Bình

Giảng viên

Email: nguyenthanhbinh@tnmc.edu.vn