Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ:       

            - ThS  Nông Ngọc Thảo                        Phụ trách Bộ môn Răng Hàm Mặt (1984- 1987)

            - TS Nguyễn Đình Trân                         Trưởng Bộ môn Răng Hàm Mặt (1987- 2007)

              ThS Nguyễn Văn Ninh                        Phó Trưởng Bộ môn Răng Hàm Mặt (2004- 4/2012)

            - TS Hoàng Tiến Công                          Trưởng Bộ môn Răng Hàm Mặt (2010- 4/2012)

            - TS Hoàng Tiến Công                          Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt (4/2012- 4/2020)

              ThS Nguyễn Văn Ninh                        Phó Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt (4/2012- nay)

              TS Lê Thị Thu Hằng                           Phó Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt (4/2012- 4/2020)

            - PGS. TS Lê Thị Thu Hằng                   Phó Trưởng Khoa - Phụ trách Khoa Răng Hàm Mặt (4/2020- nay)