Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ:      
(1984- 1987) ThS  Nông Ngọc Thảo  Phụ trách Bộ môn Răng Hàm Mặt 
(1987- 2007) TS Nguyễn Đình Trân   Trưởng Bộ môn Răng Hàm Mặt 
(2004- 4/2012) ThS Nguyễn Văn Ninh Phó Trưởng Bộ môn Răng Hàm Mặt 
(2010- 4/2012) TS Hoàng Tiến Công Trưởng Bộ môn Răng Hàm Mặt 
(4/2012- 4/2020) TS Hoàng Tiến Công Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt 
  ThS Nguyễn Văn Ninh   Phó Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt
  TS Lê Thị Thu Hằng Phó Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt
(4/2020- 8/2021) PGS. TS Lê Thị Thu Hằng Phó Trưởng Khoa - Phụ trách Khoa Răng Hàm Mặt 
  ThS Nguyễn Văn Ninh  Phó Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt
(8/2021 - 12/2022) PGS. TS Lê Thị Thu Hằng Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt 
  ThS Nguyễn Văn Ninh Phó Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt
  ThS Nguyễn Nam Hà    Phó Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt
(12/2022-nay) PGS. TS Lê Thị Thu Hằng  Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt
  ThS Nguyễn Nam Hà Phó Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt