Chức năng nhiệm vụ:  Đào tạo, nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực về Nha khoa cơ sở và Nha khoa hiện đại.

Danh sách cán bộ giảng viên:

   

ThS. Lưu Thị Thanh Mai

Phó trưởng bộ môn

Email: luuthanhmai@tump.edu.vn

BSCKII. Đào Minh Nguyệt

Phó trưởng Bộ môn

Email: mnguyetbkdk@gmail.com

   

TS. Hoàng Tiến Công

Giảng viên

Email: hoangtiencong@tump.edu.vn

   

ThS. Bùi Hồng Hạnh

Giảng viên

Email: buihonghanh@tump.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Thị Hồng

Giảng viên

Email:nguyenthihong.nkcs@tump.edu.vn

 

ThS. Trần Phương Nga

Giảng viên

Email: tranphuongnga@tump.edu.vn

   

ThS. Đỗ Châu Giang

Giảng viên

Email: dochaugiang@tump.edu.vn

KTV. Phạm Minh Tuấn

Kỹ thuật viên

Email: phamminhtuan@tump.edu.vn