Chức năng nhiệm vụ: 

Đào tạo, nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực về Nha khoa cơ sở như Giải phẫu răng, Vật liệu nha khoa, Cắn khớp học, Sinh học miệng và Huấn luyện kỹ năng nha khoa.

Tham gia đào tạo bác sĩ Chuyên khoa I Răng Hàm Mặt, bác sĩ Răng Hàm Mặt, bác sĩ Y khoa, bác sĩ Y học dự phòng.

Tham gia điều trị bệnh nhân tại khoa Răng Hàm Mặt - Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên.

Danh sách cán bộ giảng viên:

BSCKII. Đào Minh Nguyệt

Phó trưởng Bộ môn

Email: mnguyetbkdk@gmail.com

   

TS. Hoàng Tiến Công

Giảng viên

Email: hoangtiencong@tump.edu.vn

   

ThS. Bùi Hồng Hạnh

Giảng viên

Email: buihonghanh@tump.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Thị Hồng

Giảng viên

Email:nguyenthihong.nkcs@tump.edu.vn

 

ThS. Trần Phương Nga

Giảng viên

Email: tranphuongnga@tump.edu.vn

   

ThS. Đỗ Châu Giang

Giảng viên

Email: dochaugiang@tump.edu.vn

KTV. Phạm Minh Tuấn

Kỹ thuật viên

Email: phamminhtuan@tump.edu.vn