Chức năng nhiệm vụ:  Đào tạo, nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực về Nha khoa cơ sở và Nha khoa hiện đại.

Danh sách cán bộ giảng viên:

1. ThS. Lưu Thị Thanh Mai - Phụ trách bộ môn

2. ThS. Bùi Hồng Hạnh

3. ThS. Nguyễn Thị Hồng

4. BS. Trần Phương Nga

5. KTV. Phạm Minh Tuấn

6. YC. Nguyễn Thị Hòa