Chức năng nhiệm vụ:  Đào tạo, nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực về Nha khoa cơ sở và Nha khoa hiện đại.

Danh sách cán bộ giảng viên:

1. ThS. Lưu Thị Thanh Mai - Phụ trách bộ môn

2. ThS. Bùi Hồng Hạnh

3. BS. Nguyễn Thị Hồng

4. BS. Trần Phương Nga

5. CN. Lương Thị Thu Trang

6. KTV. Phạm Minh Tuấn

7. YC. Nguyễn Thị Hòa