Chức năng nhiệm vụ:  Đào tạo, nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực về Nha khoa cơ sở và Nha khoa hiện đại.

Danh sách cán bộ giảng viên:

1. TS. Hoàng Tiến Công - Trưởng Bộ môn 

2. ThS. Lưu Thị Thanh Mai

3. ThS. Bùi Hồng Hạnh

4. ThS. Nguyễn Thị Hạnh

5. BS. Nguyễn Thị Hồng

6. BS. Trần Phương Nga

7. CN. Lương Thị Thu Trang

8. KTV. Phạm Minh Tuấn

9. YC. Nguyễn Thị Hòa