Đề cương chi tiết học phần BM Bệnh lý và Phẫu thuật miệng - hàm mặt bao gồm các học phần:

PHẪU THUẬT MIỆNG 1http://rhm.tump.edu.vn/uploads/media/BM%20B%E1%BB%87nh%20l%C3%BD%20v%C3%A0%20Ph%E1%BA%ABu%20thu%E1%BA%ADt%20mi%E1%BB%87ng%20-%20h%C3%A0m%20m%E1%BA%B7t/PTM1%20new.docx

PHẪU THUẬT MIỆNG 2http://rhm.tump.edu.vn/uploads/media/BM%20B%E1%BB%87nh%20l%C3%BD%20v%C3%A0%20Ph%E1%BA%ABu%20thu%E1%BA%ADt%20mi%E1%BB%87ng%20-%20h%C3%A0m%20m%E1%BA%B7t/PTM2%20new.docx

BỆNH HỌC MIỆNG VÀ HÀM MẶT 1http://rhm.tump.edu.vn/uploads/media/BM%20B%E1%BB%87nh%20l%C3%BD%20v%C3%A0%20Ph%E1%BA%ABu%20thu%E1%BA%ADt%20mi%E1%BB%87ng%20-%20h%C3%A0m%20m%E1%BA%B7t/BHM1%20new.docx

BỆNH HỌC MIỆNG VÀ HÀM MẶT 2http://rhm.tump.edu.vn/uploads/media/BM%20B%E1%BB%87nh%20l%C3%BD%20v%C3%A0%20Ph%E1%BA%ABu%20thu%E1%BA%ADt%20mi%E1%BB%87ng%20-%20h%C3%A0m%20m%E1%BA%B7t/BHM2%20new.docx

PHẪU THUẬT HÀM MẶT 1http://rhm.tump.edu.vn/uploads/media/BM%20B%E1%BB%87nh%20l%C3%BD%20v%C3%A0%20Ph%E1%BA%ABu%20thu%E1%BA%ADt%20mi%E1%BB%87ng%20-%20h%C3%A0m%20m%E1%BA%B7t/PTHM1%20new.docx

PHẪU THUẬT HÀM MẶT 2http://rhm.tump.edu.vn/uploads/media/BM%20B%E1%BB%87nh%20l%C3%BD%20v%C3%A0%20Ph%E1%BA%ABu%20thu%E1%BA%ADt%20mi%E1%BB%87ng%20-%20h%C3%A0m%20m%E1%BA%B7t/PTHM2%20new.docx