Nghiên cứu khoa học

            Hoạt động nghiên cứu khoa học trong những năm gần đây phát triển rõ rệt

·         Hoàn thành 1 đề tài cấp Bộ, 23 đề tài cấp cơ sở (2010-2013)

·         Có các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế

·         Xuất bản 2 giáo trình Răng Hàm Mặt và Điều dưỡng Răng Hàm Mặt tại NXB Đại học Quốc gia; 1 sách chuyên khảo bằng tiếng Anh tại Lambert Academic Publishing.

·         Tổ chức hội thảo chuyên đề

·         Tham gia và báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.

Tham gia các hoạt động trong Hội Nha sĩ danh dự quốc tế, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam