Chi tiết xin mời xem file đính kèm! Trân trọng!

http://rhm.tump.edu.vn/uploads/media/CK1/Thong%20bao%20TS_BS_09.10.2021.pdf