Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD và ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo Đại học và Cao Đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”;

Căn cứ Quy định về công tác học vụ số 736/QĐ-YD ngày 16/08/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y-Dược;

Căn cứ biên bản cuộc họp thống nhất kế hoạch cho sinh viên Đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ làm khoá luận tốt nghiệp họp ngày 03 tháng 10 năm 2013,

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược quy định về làm khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín như sau:

1. Tiêu chuẩn sinh viên được làm khoá luận tốt nghiệp:

- Sinh viên có kết quả rèn luyện từ khá trở lên, có điểm TBC tích luỹ tính đến đầu năm học cuối khoá ≥ 2,5, (ĐTBC TL tính đến hết năm thứ 5 với hệ đào tạo 6 năm; hết năm thứ 4 với hệ đào tạo 5 năm; hết năm thứ 3 với hệ đào tạo 4 năm).

- Có đơn xin làm khoá luận tốt nghiệp, có đề tài thích hợp, được Khoa/Bộ môn đồng ý hướng dẫn và được Hiệu trưởng phê duyệt.

2. Danh mục các học phần của các ngành được điểm khoá luận tốt nghiệp thay thế:     Điểm khoá luận tốt nghiệp sẽ thay thế điểm một học phần lý thuyết chuyên ngành và điểm một học phần cơ sở ngành có liên quan đến nội dung khoá luận tốt nghiệp

BS RHM
- DCO321 - Nha khoa cộng đồng

- EDO332 - Chữa răng nội nha 2

- RPR332 - Phục hình tháo lắp 2

- MFS332 - Phẫu thuật hàm mặt 2
 

- DAN331 - Giải phẫu răng

 
3. Tổ chức thực hiện

Hàng năm, trước ngày 15/6, sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp phải nộp đơn và đề cương khoá luận tại Khoa/Bộ môn trực thuộc liên quan đến khoá luận.

Hội đồng khoa học Khoa/Bộ môn trực thuộc tổ chức đánh giá các đề cương khoá luận và phân công giảng viên hướng dẫn. Mỗi giảng viên không được hướng dẫn quá 3 khoá luận tốt nghiệp trong một thời điểm.

Các Khoa/Bộ môn trực thuộc gửi danh sách và đơn xin làm khoá luận tốt nghiệp của các sinh viên kèm theo biên bản họp xét của Khoa/Bộ môn cho phòng Đào tạo trước ngày 20/7.

Nhà trường sẽ xét duyệt và có Quyết định chính thức danh sách sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp và các học phần được thay thế, gửi cho các đơn vị trước ngày 15/8 hàng năm.

Giảng viên được phân công hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp có trách nhiệm giúp đỡ sinh viên đảm bảo hoàn thành khoá luận tốt nghiệp và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

4. Yêu cầu đối với sinh viên được làm khoá luận tốt nghiệp

Sinh  viên làm khoá luận tốt nghiệp có trách nhiệm hoàn thành khoá luận đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Trong vòng 2 tháng kể từ khi có Quyết định làm khoá luận tốt nghiệp, nếu sinh viên có nguyện vọng đổi đề tài hoặc xin thôi làm khoá luận tốt nghiệp thì phải nộp đơn có xác nhận của Khoa/Bộ môn lên phòng Đào tạo và được Hiệu trưởng phê duyệt.

Trước ngày 30/5 của năm tốt nghiệp, sinh viên phải nộp 4 quyển khoá luận tốt nghiệp có chữ ký xác nhận của giảng viên hướng dẫn cho phòng Đào tạo. Sinh viên phải báo cáo nội dung khoá luận trước Hội đồng chấm khoá luận tốt nghiệp.

5. Trình bày khoá luận tốt nghiệp

Khoá luận tốt nghiệp trình bày đẹp theo quy định (có mẫu hướng dẫn riêng).

Soạn thảo trên Winword với bộ chữ Unicode, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, cách dòng 1,5 lines.

Khổ giấy A4, lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề trên 2 cm, lề dưới 2 cm.

Số trang khoá luận tốt nghiệp không quá 60 trang, đóng bìa đẹp.

6. Chấm khoá luận tốt nghiệp và xử lý kết quả.

Nhà trường ra Quyết định thành lập các Hội đồng chấm khoá luận tốt nghiệp.

Khoá luận tốt nghiệp chấm theo thang điểm 10, lấy đến một chữ số thập phân sau đó được quy về thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy định của quy chế, điểm khoá luận tốt nghiệp thay thế cho điểm các học phần đã quy định ở mục 2 của văn bản này.

Quy định này có hiệu lực từ ngày ký, các văn bản khác có nội dung trái với Quy định này đều bãi bỏ.