1. Trưởng khoa

Họ và tên: Ts. Hoàng Tiến Công

Điện thoại: 0913.351.468

Email: conghoangt60@gmail.com

2. Phó Trưởng khoa

Họ và tên: Ths. Nguyễn Văn Ninh

Điện thoại: 0912.551.768

Email: ninhnkph@gmail.com

3. Phó Trưởng khoa

Họ và tên: Ts. Lê Thị Thu Hằng

Điện thoại: 0916.616.427

Email: hang.thithule@gmail.com