DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

ÔN THI TUYỂN SINH CHUYÊN KHOA I RĂNG HÀM MẶT 2021

I. Phần Nha khoa cơ sở

1. Nha khoa cơ sở, tập 2 “Nha khoa hình thái và chức năng”, Viện đào tạo RHM ĐHYHN, Nxb giáo dục

2. Nha khoa cơ sở, tập 1 “Nha khoa mô phỏng/ Thuốc và vật liệu nha khoa”, Viện đào tạo RHM ĐHYHN, Nxb giáo dục

II. Phần Bệnh lý miệng và phẫu thuật hàm mặt

1. Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội, ” Bệnh lý và phẫu thuật hàm mặt tập 1”, Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, 2018.

2. Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội, ” Bệnh lý và phẫu thuật hàm măt tập 2 ”, Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, 2018.

3. Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội, ”Phẫu thuật trong miệng tập 1”, Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, 2018.

4. Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội, ”Phẫu thuật trong miệng tập 2”, Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, 2018.

III. Phần Chữa răng – Nội nha – Phục hình

1. Trịnh Thị Thái Hà, “Chữa răng và nội nha -  tập 1,2”,  Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2013

2.Nguyễn Văn Bài “ Phục hình răng cố định” Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2013

3. Tống Minh Sơn “Phục hình răng tháo lắp” Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2013

IV. Phần Chỉnh hình răng mặt – Bệnh học quanh răng – Nha khoa cộng đồng

1. Trịnh Đình Hải (2013). Bệnh học quanh răng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

2. Trương Mạnh Dũng, Ngô Văn Toàn (2013). Nha khoa cộng đồng –Tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

3. Nguyễn Thị Thu Phương (2013). Chỉnh hình răng mặt, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.